Disclaimer

Vireõ besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. De informatie die Vireõ verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Vireõ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op deze website of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Ook is Vireõ niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Aan de gegevens, zoals die op deze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

De merken van Vireõ mogen niet gebruikt worden door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vireõ. Het ongeoorloofd gebruik maken van de merken van Vireõ wordt beschouwd als merkinbreuk en zal met alle juridische middelen worden bestreden.

Het is niet toegestaan het MPS-nummer van onze producten te gebruiken voor producten die niet door Vireõ plant sales geleverd zijn.

Copyright © 2022 Vireõ
Op de webpagina’s van Vireõ is het auteursrecht van toepassing. Niets uit de inhoud van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieen, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vireõ. Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpagina’s van Vireõ wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht en zal met alle juridische middelen worden bestreden.